Klientom poskytujeme právne poradenstvo založené na dôkladných znalostiach práva, trendov, ale predovšetkým na poznaní ich podnikania. Neúnavne sa zameriavame na to, čo robíme najlepšie a čo naši klienti potrebujú pri prekonávaní právnych a obchodných prekážok a vtedy nám je príjemne vo vlastnej koži.

Pracovné právo

Zdieľame názor našich klientov, že ich vzťahy so zamestnancami sú nesmierne dôležité, aj keď občas stresujúce. Navigujeme ich v bludisku pracovnoprávnych predpisov a oni vedia, že sa na nás môžu spoľahnúť. Vždy hľadáme najlepšie riešenie ich problémov v pracovnoprávnych vzťahoch, ale predovšetkým sa im snažíme predchádzať strategickým poradenstvom pri zavádzaní vhodných postupov pri prijímaní zamestnancov, aplikácii podnikových politík, uzatváraní pracovných zmlúv či pri skončení pracovného pomeru. Klientom taktiež poskytujeme interné školenia šité na mieru ich vnútorným pomerom a potrebám.    Partnerka Jana Olach Kostrabová je členkou EELA – Európskej asociácie pracovnoprávnych právnikov, ktorá jej pomáha udržiavať si prehľad o zahraničných trendoch v pracovnom práve, ako aj nadväzovať a udržiavať kontakty s odborníkmi v tejto oblasti.

Zdravotnícke právo

Aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dávame istotu, že sa môžu sústrediť na svojich pacientov a my sa za nich budeme orientovať v spleti vysoko regulovaných a neustále sa meniacich právnych predpisov nášho zdravotníctva. Máme jedinečné skúsenosti, vďaka ktorým ich zastupujeme v rôznych situáciách počnúc získavaním povolenia cez výkon dohľadu Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou až po spory s pacientmi. Predovšetkým však chránime ich podnikanie, úspech a vzťah s pacientom proaktívnym poradenstvom pri nastavovaní procesov vedenia zdravotnej dokumentácie a nakladania s ňou, poučenia pacienta či získavania informovaného súhlasu.

Obchodné právo

Naši klienti vedia, že sa na nás môžu obrátiť s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa obchodného práva a dostanú rýchlu službu a presné odpovede. Radíme im, ako postupovať čo najlepšie a najefektívnejšie a nadšene s nimi spolupracujeme na dosiahnutí výsledku, či ide o založenie, predaj alebo likvidáciu spoločnosti, uzatváranie zmluvných vzťahov, spory alebo vymáhanie pohľadávok.

Ochrana osobných údajov

Vieme, že dôvera obchodných partnerov, zamestnancov či pacientov má pre našich klientov nevyčísliteľnú hodnotu. Akékoľvek pochybenia pri spracúvaní osobných údajov, často aj veľmi citlivých, by mohli ich vzťah narušiť alebo úplne zničiť. Poskytujeme im preto neustálu podporu v otázkach ochrany osobných údajov podľa ich jedinečných potrieb.

Vzdelávanie

Keďže nás vnútorne napĺňa odovzdávanie právnych znalostí a skúseností, venujeme sa aj lektorskej činnosti. Realizujeme interné firemné školenia pre našich klientov šité na mieru ich potrebám najmä v oblasti pracovného práva a GDPR, ako aj prednášky pre vzdelávacie inštitúcie.

Uvedomujeme si, že akékoľvek právne kroky bez ohľadu na ich zložitosť vždy zahŕňajú určitý prvok rizika a našich klientov o ňom transparentne informujeme. Až keď rozumejú všetkým výhodám a rizikám spojeným s nami navrhovaným postupom, môžu sa pre jednotlivé kroky sami zodpovedne rozhodnúť.